Οικονομικά Στοιχεία

Οι σύγχρονες εμπορικές, τραπεζικές επιχειρηματικές και επιστημονικές γνώσεις και αντιλήψεις των μετόχων της, συνέβαλαν καταλυτικά στην υλοποίηση των στόχων της εταιρείας και στην σημαντικότατη αύξηση του κύκλου εργασιών. Το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 575.298 € και διαιρείται σε 185.580 ανώνυμες μετοχές.

Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τους κυρίους μετόχους, σημειώνοντας εντυπωσιακή επιτυχία και ανάπτυξη σε όλα της τα μεγέθη κατά την τελευταία πενταετία.

Τόσο η μερισματική πολιτική της εταιρείας όσο και η πολιτική επενδύσεων, ακολούθησαν μια τακτική διατήρησης θετικών ταμειακών ροών με αποτέλεσμα να υπάρχουν υψηλά διαθέσιμα, με ουσιαστικά μηδενική καταβολή νέων κεφαλαίων.

Κύκλος Εργασιών

Ίδια Κεφάλαια

Κυκλοφορούν Ενεργητικό